Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

own

คำแปล

ของตัวเอง

Do
you
have
children
of
your
own
?

คุณมีลูกของตัวเองไหม

1 ความคิดเห็น

The
girl
has
her
own
plate
.

เด็กผู้หญิงคนนี้มีจานของตัวเอง

My
own
son
?

ลูกชายของฉันเอง

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน