Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

ours

คำแปล

ของพวกเรา

You
have
your
book
,
we
have
ours
.

คุณมีหนังสือของคุณ เรามีหนังสือของเรา

3 ความคิดเห็น

It
is
ours
.

มันเป็นของพวกเรา

4 ความคิดเห็น

It
is
not
ours
.

มันไม่ได้เป็นของพวกเรา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน