Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

other

คำแปล

อื่นๆ

I
have
no
other
friend
.

ฉันไม่มีเพื่อนคนอื่น

We
know
each
other
.

พวกเรารู้จักกัน

You
know
each
other
.

คุณรู้จักกัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน