Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

origin

คำแปล

เชื้อสาย, เชื้อชาติ, ที่มา

My
uncle
is
of
Italian
origin
.

คุณลุงของฉันมีเชื้อสายอิตาลี

This
word
is
French
in
origin
.

คำนี้มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส

The
origin

ที่มา

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย