Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

origin

คำแปล

เชื้อสาย, ที่มา, เชื้อชาติ

My
uncle
is
of
Italian
origin
.

คุณลุงของฉันมีเชื้อสายอิตาลี

My
uncle
is
of
Italian
origin
.

คุณลุงของฉันมีเชื้อสายอิตาลี

This
word
is
French
in
origin
.

คำนี้มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน