Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

organization

คำแปล

องค์กร

These
people
are
the
staff
of
the
organization
.

คนพวกนี้เป็นพนักงานองค์กรนี้

These
people
are
the
staff
of
the
organization
.

คนพวกนี้เป็นพนักงานองค์กรนี้

The
organization
has
different
departments
.

องค์กรนี้มีหน่วยงานต่างๆ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน