Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

ordered

คำแปล

I
have
ordered
soup
for
everybody
.

ฉันได้สั่งซุปให้ทุกคน

I
have
not
ordered
cheese
.

ฉันไม่ได้สั่งเนยแข็ง

I
have
not
ordered
wine
.

ฉันไม่ได้สั่งไวน์

การผันคำกริยาทั้งหมดของ order

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iorderordered
he/she/itordersordered
you/we/theyorderordered
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน