Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

order

คำแปล

คำสั่ง, ลำดับ

This
telephone
is
out
of
order
.

โทรศัพท์เครื่องนี้เสีย

This
machine
is
out
of
order
.

เครื่องนี้เสีย

The
order

ลำดับ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ order

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iorderordered
he/she/itordersordered
you/we/theyorderordered
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน