Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

or

คำแปล

หรือ

She
drinks
juice
or
milk
.

เธอดื่มน้ำผลไม้หรือนม

5 ความคิดเห็น

Yes
or
no

ใช่หรือไม่

1 ความคิดเห็น

Tea
or
coffee
?

น้ำชาหรือกาแฟ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน