Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

opposite

คำแปล

ตรงข้าม, ตรงกันข้าม

She
writes
the
opposite
answer
.

เธอเขียนคำตอบที่ตรงกันข้ามกัน

We
are
opposite
.

พวกเราอยู่ตรงกันข้ามกัน

You
are
opposite
.

คุณอยู่ตรงกันข้ามกัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน