Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

opportunity

คำแปล

โอกาส

We
have
no
opportunity
to
use
English
.

พวกเราไม่มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษ

We
have
no
opportunity
to
use
English
.

พวกเราไม่มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษ

The
opportunity

โอกาส

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน