Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

operation

คำแปล

การผ่าตัด

His
operation
took
eight
hours
.

การผ่าตัดของเขาใช้เวลาแปดชั่วโมง

It
took
eight
hours
to
do
the
operation
.

การผ่าตัดใช้เวลาแปดชั่วโมง

He
decided
to
have
the
operation
.

เขาตัดสินใจที่จะผ่าตัด

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน