Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

open

คำแปล

เปิด

They
open
the
books
.

พวกเขาเปิดหนังสือพวกนี้

You
open
the
books
.

คุณเปิดหนังสือพวกนี้

Open
the
books
.

เปิดหนังสือพวกนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน