Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

only

คำแปล

แค่, เท่านั้น

Only
once
a
year
?

แค่ปีละหนึ่งครั้ง

1 ความคิดเห็น

She
only
eats
fruit
.

เธอกินผลไม้อย่างเดียว

Red
wine
only

ไวน์แดงอย่างเดียว

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน