Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

one

คำแปล

หนึ่ง

One
boy
and
two
girls

เด็กผู้ชายหนึ่งคนและเด็กผู้หญิงสองคน

1 ความคิดเห็น

You
have
one
apple
.

คุณมีแอปเปิ้ลหนึ่งลูก

1 ความคิดเห็น

One
apple

แอปเปิ้ลหนึ่งลูก

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน