Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

once

คำแปล

ครั้งหนึ่ง

She
drinks
beer
once
a
day
.

เธอดื่มเบียร์วันละหนึ่งครั้ง

I
run
once
a
week
.

ฉันวิ่งอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง

He
drinks
milk
once
a
day
.

เขาดื่มนมวันละหนึ่งครั้ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน