Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. oil

oil

คำแปล

น้ำมัน

Bread
and
oil

ขนมปังและน้ำมัน

4 ความคิดเห็น

She
drinks
oil
.

เธอดื่มน้ำมัน

6 ความคิดเห็น

He
drinks
oil
.

เขาดื่มน้ำมัน

8 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน