Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

offers

คำแปล

He
offers
her
an
apple
.

เขาให้แอปเปิ้ลลูกหนึ่งเธอ

1 ความคิดเห็น

His
wife
offers
me
coffee
.

ภรรยาของเขาให้กาแฟฉัน

Her
husband
offers
me
coffee
.

สามีของเธอให้กาแฟฉัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ offer

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iofferoffered
he/she/itoffersoffered
you/we/theyofferoffered

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน