Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

offer

คำแปล

เสนอ, ให้, ข้อเสนอ

I
offer
you
coffee
.

ฉันให้กาแฟกับคุณ

1 ความคิดเห็น

I
offer
him
water
.

ฉันให้น้ำกับเขา

3 ความคิดเห็น

I
offer
her
breakfast
.

ฉันให้ข้าวเช้ากับเธอ

แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ offer

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iofferoffered
he/she/itoffersoffered
you/we/theyofferoffered

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย