Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

off

คำแปล

ปิด

Take
your
hat
off
!

ถอดหมวกของคุณออก

1 ความคิดเห็น

Please
take
off
your
shoes
.

กรุณาถอดรองเท้าของคุณ

Where
are
you
off
to
?

คุณกำลังไปที่ไหน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน