Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

october

คำแปล

ตุลาคม

I
work
from
May
to
October
.

ฉันทำงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม

In
October
,
we
drink
beer
.

ในเดือนตุลาคม พวกเราดื่มเบียร์

From
October
to
December

จากเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย