Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

occasion

คำแปล

โอกาส

Today
is
a
special
occasion
.

วันนี้คือโอกาสพิเศษโอกาสหนึ่ง

In
this
occasion

ในโอกาสนี้

The
occasion

โอกาส

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน