Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

objective

คำแปล

วัตถุประสงค์

The
study
has
an
objective
.

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์

I
have
an
objective
.

ฉันมีวัตถุประสงค์

What
are
your
objectives
?

วัตถุประสงค์ของคุณคืออะไร

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย