Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

nurse

คำแปล

พยาบาล

The
woman
is
a
nurse
.

ผู้หญิงคนนี้เป็นนางพยาบาล

The
woman
is
a
nurse
.

ผู้หญิงคนนี้เป็นนางพยาบาล

I
want
to
be
a
nurse
.

ฉันอยากเป็นนางพยาบาล

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน