Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

nurse

คำแปล

พยาบาล

The
woman
is
a
nurse
.

ผู้หญิงคนนี้เป็นนางพยาบาล

I
want
to
be
a
nurse
.

ฉันอยากเป็นนางพยาบาล

She
is
a
nurse
.

เธอเป็นนางพยาบาล

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย