Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

number

คำแปล

ตัวเลข

The
number
is
three
.

ตัวเลขนี้คือสาม

The
number
is
eight
.

ตัวเลขนี้คือแปด

One
is
a
number
.

หนึ่งคือตัวเลข

การผันคำกริยาทั้งหมดของ number

บุคคลปัจจุบันอดีต
Inumbernumbered
he/she/itnumbersnumbered
you/we/theynumbernumbered
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน