Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. number

number

คำแปล

ตัวเลข

The
number
is
three
.

ตัวเลขนี้คือสาม

The
number
is
eight
.

ตัวเลขนี้คือแปด

The
number
is
three
.

ตัวเลขนี้คือสาม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน