Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

nothing

คำแปล

ไม่มีอะไร

I
have
nothing
in
my
bag
.

ฉันไม่มีอะไรในกระเป๋าของฉัน

I
am
nothing
without
you
.

ฉันไร้ความหมายถ้าไม่มีคุณ

I
have
nothing
in
the
kitchen
.

ฉันไม่มีอะไรในห้องครัว

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน