Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

nose

คำแปล

จมูก

She
has
a
big
nose
.

จมูกของเธอใหญ่

He
has
a
big
nose
.

จมูกของเขาใหญ่

He
has
a
long
nose
.

จมูกของเขายาว

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน