Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

normally

คำแปล

ปกติ

I
eat
breakfast
here
normally
.

ปกติฉันกินข้าวเช้าที่นี่

We
normally
eat
together
.

ปกติพวกเรากินด้วยกัน

I
normally
eat
breakfast
.

ปกติฉันกินข้าวเช้า

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน