Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

nobody

คำแปล
ไม่มีใคร
Nobody
drinks
.
ไม่มีใครดื่ม
4 ความคิดเห็น
Nobody
is
there
.
ไม่มีใครอยู่ที่นั่น
Nobody
wants
it
.
ไม่มีใครอยากได้มัน
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย