Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

nobody

คำแปล

ไม่มีใคร

Nobody
drinks
.

ไม่มีใครดื่ม

4 ความคิดเห็น

Nobody
is
there
.

ไม่มีใครอยู่ที่นั่น

Nobody
wants
it
.

ไม่มีใครอยากได้มัน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน