Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

nice

คำแปล

นิสัยดี, ดี

Your
white
shirt
is
nice
.

เสื้อเชิ้ตสีขาวของคุณดูดี

They
are
nice
.

พวกเขานิสัยดี

She
is
nice
.

เธอนิสัยดี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน