Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

next

คำแปล

หน้า

You
will
swim
next
year
.

คุณจะว่ายน้ำปีหน้า

See
you
next
Wednesday
!

เจอกันวันพุธหน้า!

What
is
the
next
question
?

คำถามถัดไปคืออะไร

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน