Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

newspapers

คำแปล

The
boy
reads
two
newspapers
.

เด็กผู้ชายอ่านหนังสือพิมพ์สองฉบับ

8 ความคิดเห็น

I
read
English
newspapers
.

ฉันอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ

2 ความคิดเห็น

They
have
four
newspapers
.

พวกเขามีหนังสือพิมพ์สี่ฉบับ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ newspaper

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน