Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

new

คำแปล

ใหม่

We
have
a
new
book
.

พวกเรามีหนังสือเล่มใหม่เล่มหนึ่ง

My
new
dress
is
red
.

ชุดกระโปรงตัวใหม่ของฉันสีแดง

Your
new
skirt

กระโปรงตัวใหม่ของคุณ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน