Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

never

คำแปล

ไม่เป็นอันขาด, ไม่เคย

I
will
never
use
you
.

ฉันจะไม่มีทางใช้คุณ

I
never
eat
meat
.

ฉันไม่กินเนื้อสัตว์

He
never
runs
.

เขาไม่เคยวิ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน