Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

network

คำแปล

เครือข่าย

I
am
member
of
the
network
.

ฉันคือสมาชิกของเครือข่ายนี้

I
am
member
of
the
network
.

ฉันคือสมาชิกของเครือข่ายนี้

I
work
for
the
network
.

ฉันทำงานให้เครือข่ายนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน