Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

neither

คำแปล

ไม่ทั้งคู่

I
work
neither
Saturday
nor
Sunday
.

ฉันไม่ทำงานทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์

1 ความคิดเห็น

The
animal
is
neither
cat
nor
dog
.

สัตว์ตัวนี้ไม่ใช่ทั้งแมวและหมา

Me
neither

ฉันก็ไม่

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน