Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

needs

คำแปล

ต้องการ

She
needs
a
coat
.

เธอต้องการเสื้อโค้ทตัวหนึ่ง

He
needs
me
.

เขาต้องการฉัน

She
needs
him
.

เธอต้องการเขา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย