Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

neck

คำแปล

คอ

How
is
your
neck
?

คอของคุณเป็นอย่างไร

Your
neck
is
red
.

คอของคุณแดง

The
neck

คอ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน