Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

necessary

คำแปล

จำเป็น

It
is
not
necessary
.

มันคือสิ่งที่ไม่จำเป็น

It
is
necessary
.

มันคือสิ่งที่จำเป็น

It
is
necessary
that
you
look
for
a
job
.

คุณจำเป็นต้องหางาน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน