Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

necessarily

คำแปล

อย่างจําเป็น

It
is
white
but
it
is
not
necessarily
sugar
.

มันสีขาว แต่ไม่จําเป็นต้องเป็นน้ำตาล

54 ความคิดเห็น

Necessarily
!

อย่างจําเป็น!

5 ความคิดเห็น

Not
necessarily

ไม่จําเป็น

16 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน