Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

near

คำแปล

ใกล้

The
boy
walks
near
the
girl
.

เด็กผู้ชายคนนี้เดินใกล้เด็กผู้หญิงคนนี้

7 ความคิดเห็น

The
cat
sleeps
near
the
dog
.

แมวตัวนี้นอนใกล้หมาตัวนี้

1 ความคิดเห็น

They
are
near
their
children
.

พวกเขาอยู่ใกล้ลูกๆของพวกเขาเอง

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน