Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. navy

navy

คำแปล

กองทัพเรือ

My
father
was
in
the
navy
.

คุณพ่อของฉันเคยอยู่ในกองทัพเรือ

My
father
was
in
the
navy
.

คุณพ่อของฉันเคยอยู่ในกองทัพเรือ

He
is
in
the
navy
.

เขาอยู่ในกองทัพเรือ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน