Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

name

คำแปล

ชื่อ

Her
name
?

ชื่อของเธอ

1 ความคิดเห็น

Her
name
?

ชื่อของเธอ

1 ความคิดเห็น

Her
name
?

ชื่อของเธอ

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน