Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

must

คำแปล

ต้อง

I
must
eat
,
too
.

ฉันก็ต้องกินเหมืิอนกัน

1 ความคิดเห็น

You
also
must
read
this
book
.

คุณก็ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้เหมืิอนกัน

I
must
open
the
window
.

ฉันต้องเปิดหน้าต่างบานนี้

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน