Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

musical

คำแปล

ดนตรี

I
have
a
musical
instrument
.

ฉันมีเครื่องดนตรีเครื่องหนึ่ง

This
musical
is
interesting
.

ละครเพลงเรื่องนี้น่าสนใจ

This
is
my
musical
instrument
.

นี่คือเครื่องดนตรีของฉัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน