Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

music

คำแปล

ดนตรี

They
are
talking
about
music
.

พวกเขากำลังพูดถึงเรื่องดนตรี

I
like
to
listen
to
music
.

ฉันชอบฟังดนตรี

The
music

ดนตรี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน