Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

museum

คำแปล

พิพิธภัณฑ์

The
museum
is
not
open
yet
.

พิพิธภัณฑ์ยังไม่เปิด

1 ความคิดเห็น

The
museum
is
not
open
yet
.

พิพิธภัณฑ์ยังไม่เปิด

1 ความคิดเห็น

The
museum
is
not
open
yet
.

พิพิธภัณฑ์ยังไม่เปิด

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน