Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

murder

คำแปล

ฆาตกรรม

They
did
not
write
about
the
murder
.

พวกเขาไม่ได้เขียนเกี่ยวกับการฆาตกรรมนี้

They
did
not
write
about
the
murder
.

พวกเขาไม่ได้เขียนเกี่ยวกับการฆาตกรรมนี้

There
was
a
murder
last
night
.

มีการฆาตกรรมครั้งหนึ่งเมื่อคืนนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน